Privacy Beleid

 

De Praktijk voor Oefentherapie Mensendieck van Peter Vink hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit Privacy Beleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. De Praktijk voor Oefentherapie Mensendieck van Peter Vink houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy Beleid;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Praktijk voor Oefentherapie Mensendieck van Peter Vink zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy Beleid, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

 

 

Verwerking van persoonsgegevens van klanten.

Persoonsgegevens van klanten worden door de Praktijk voor Oefentherapie Mensendieck van Peter Vink verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:

 • Administratieve doeleinden
 • Communicatie met Zorgverzekeraars

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Contract/overeenkomsteisen Zorgverzekeraars.

 

 

Voor de bovenstaande doelstellingen kan de Praktijk voor Oefentherapie Mensendieck van Peter Vink de volgende persoons gegevens van u vragen:

 • Voornaam              -   Telefoonnummer
 • Tussenvoegsel               -   Emailadres
 • Achternaam            -   BSN nummer
 • Adres                 -   Inschrijfnummer Zorgverzekeraar
 • Geboortedatum

Uw persoonsgegevens worden door de Praktijk voor Oefentherapie Mensendieck van Peter Vink opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerkingen voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van minimaal 15 jaar daarna kunt schriftelijk verzoeken de gegevens te verwijderen.

Verwerking van persoonsgegevens van waarnemers.

Persoonsgegevens van Medewerkers worden door Praktijk voor Oefentherapie Mensendieck van Peter Vink verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Uitvoering geven aan het waarneemcontract indien van toepassing

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Het waarneemcontract indien van toepassing.

Voor de bovenstaande doelstellingen kan de Praktijk voor Oefentherapie Mensendieck van Peter Vink de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam              -   Geboortedatum
 • Tussenvoegsel               -   Salarisgegevens
 • Achternaam            -   Kopie ID
 • Telefoonnummer         -   BSN-nummer
 • E-mailadres            -   Bankgegevens

Uw persoonsgegevens worden door de Praktijk voor Oefentherapie Mensendieck van Peter Vink opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men een contract heeft en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de internetomgeving van het AVG-programma;
 • Het beveiligde medisch softwareprogramma
 • Het verzorgen van de (financiële) administratie naar Zorgverzekeraars en Accountant;
 • Het uitzetten van klanttevredenheid enquêtes via Qualizorg

 

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

De Praktijk voor Oefentherapie Mensendieck van Peter Vink bewaart persoonsgegevens gedurende de looptijd van minimaal 15 jaar voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist, daarna kunt U schriftelijk verzoeken de gegevens te verwijderen gezien het feit dat na 15 jaar er geen vernietigingsplicht van paramedische dossiers bestaat. (Volgens de VvOCM, Vereniging voor Oefentherapie Cesar Mensendieck). De praktijk voor Oefentherapie Mensendieck van Peter Vink zal echter na 15 jaar de paramedische dossiers vernietigen als daar aanleiding voor is.

 

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben wij bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

Alle personen die namens de Praktijk voor Oefentherapie Mensendieck van Peter Vink van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;

We pseudonimiseren en zorgen voor encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;

Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;

Wij testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;

Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

 

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

 

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht om deze toestemming in te trekken.

 

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct met ons contact op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

 

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

 

 

Contactgegevens

Praktijk voor Oefentherapie Mensendieck van Peter Vink

Praktijklocatie: Toon Bolsiusstraat 10, 5482 LC Schijndel

Telefoon: 073-5494666

Email: vinkpeter@online.nl

Contactpagina

Maak jouw eigen website met JouwWeb